Gå videre til indhold
  Naviger fremad for at få adgang til foreslåede resultater
  Udbrud af coronavirus
  Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har erklæret, at udbruddet af coronavirus er en international sundhedskrise. Påvirkede værter og gæster kan finde oplysninger på vores side med Politikken vedrørende uforudsete omstændigheder for coronavirus.

  Vilkår og betingelser for værtshenvisningsprogram - henvisende vært

  BEMÆRK VENLIGST, AT AIRBNB'S TJENESTEVILKÅR OG FORTROLIGHEDSPOLITIK, SOM DU HAR ACCEPTERET, GÆLDER FOR DIN DELTAGELSE I VÆRTSHENVISNINGSPROGRAMMET OG DIN BRUG AF KONTROLPANELET TIL VÆRTSHENVISNINGER OG ANDRE VÆRKTØJER OG WEBSTEDER, SOM AIRBNB LEVERER. DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR PROGRAMMET ("VILKÅR") SUPPLERER AIRBNB'S TJENESTEVILKÅR OG FORTROLIGHEDSPOLITIK. DU BEDES LÆSE AIRBNB'S TJENESTEVILKÅR OG FORTROLIGHEDSPOLITIK, FØR DU ACCEPTERER DE SUPPLERENDE VILKÅR OG BETINGELSER.

  Beskrivelse af programmet

  Airbnb's værtshenvisningsprogram ("programmet") giver udvalgte, inviterede kvalificerede medlemmer mulighed for at tjene penge (se afsnittet Betaling nedenfor) ved at henvise nye førstegangsværter ("henviste værter"), der opretter opslag eller aktiverer eksisterende opslag for første gang og gennemfører bookinger, til Airbnb. En "gennemført" booking er en booking, der accepteres af den henviste vært og betales af gæsten, og som ikke annulleres af hverken gæsten eller den henviste vært på noget tidspunkt før eller efter den planlagte indtjekning for en sådan booking.

  Henviste værter vil blive tilskrevet ved den henvisende værts invitation. Henvisende værter kan kun modtage betaling for de første 25 henviste værter (dvs. de første 25 værter, de henviste under dette henvisningsprogram), som gennemfører deres første booking i overensstemmelse med disse vilkår.

  Henvisende værter skal acceptere disse vilkår for at deltage. Programmet kan ikke kombineres med Airbnb's øvrige henvisningsprogrammer eller incitamenter. Ved at deltage i programmet mister du din mulighed for at få værdikuponer ("rejserabat") via Airbnb's øvrige henvisningsprogrammer for henviste værter. Når du henviser en henvist vært, vil værten se dit Airbnb-opslag og din profil på destinationssiden for dit henvisningslink.

  Brug af kontrolpanelet

  Du accepterer, at du ikke vil bruge kontrolpanelet for værtshenvisninger ("kontrolpanel") til andre formål end at spore egne og andres fremskridt i dit geografiske område. Du vil respektere andres privatliv og overholde gældende love.

  Dine henvisninger

  Du accepterer (i) at gøre dit bedste for at henvise henviste værter til at oprette og aktivere relevante opslag, (ii) at lære henviste værter, hvordan man bruger Airbnb-platformen, herunder hvordan man accepterer bookinger via Airbnb-platformen, ved at henvise til ressourcer på airbnb.com. Du må ikke repræsentere dig selv som medarbejder, mellemmand eller agent eller som bemyndiget til at forpligte virksomheden. Du må ikke udarbejde materiale (herunder visitkort, websteder eller e-mailadresser) med virksomhedens branding, eller som antyder en forbindelse mellem dig og Airbnb. Du skal dog angive, at du er en henvisende vært, der opfordrer værter til at udleje på Airbnb.

  Deling af henvisningslinks

  Henvisninger bør kun bruges til personlige og ikke-kommercielle formål og må kun deles med personlige forbindelser, der ville sætte pris på at modtage disse invitationer. Henvisningslinks må ikke offentliggøres eller distribueres, hvor der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at tro, at alle eller de fleste af modtagerne er personlige venner (såsom websteder, der tilbyder værdikuponer, Reddit eller Wikipedia).

  Du accepterer, at du vil bruge henvisningsmetoder og -teknikker, som folk vil værdsætte, og som er lovlige. Du bør kun kontakte personer, der har givet dig deres samtykke til at blive kontaktet, og du bør ikke kontakte potentielle værter, der bor i bygninger, hvor korttidsudlejning er forbudt ved lov, såsom kommunalt boligbyggeri. Du accepterer, at du altid vil være opmærksom på at respektere andres privatliv (dvs. ikke spamme), være ærlig, åben og gennemsigtig om, hvem du er, og hvad du tilbyder (dvs. ikke vildlede). Sørg for at bede dine venner og andre, som du inviterer til at tilmelde sig Airbnb, om at tjekke de love, der gælder for dem, og at oplyse dem om, hvad det kræver at være en ansvarlig vært. Yderligere oplysninger er tilgængelige på ansvarligt værtskab.

  Du accepterer, at du ikke vil oprette konti, opslag eller forberede opslagsindhold på vegne af henviste værter, og at du ikke vil være berettiget til betalinger, hvis du ikke overholder disse vilkår for værtshenvisningsprogrammet.

  Betaling

  Hvis du er bosat i USA, vil du modtage det beløb, der er angivet på Henvisningssiden under overskriften "Henvisninger".

  Hvis du er bosat uden for USA, vil du modtage det tilsvarende beløb i din lokale valuta (dvs. den valuta, du har valgt til udbetalinger).

  Hvor det er relevant, beregnes den lokale tilsvarende valuta ved hjælp af en takst, der anvendes i hele systemet, kendt som basisvekselkursen, for valutaomregninger ved at bruge data fra en eller flere tredjeparter såsom OANDA. Vi opdaterer jævnligt basisvekselkursen, men den er ikke nødvendigvis lig med markedskursen i realtid.

  For at være kvalificeret til udbetalinger skal den henviste værts første modtagne booking have en værdi (eksklusive rengøringsgebyrer, skatter og specialtilbud) på mindst 100 dollars (USD) (eller tilsvarende i din lokale valuta). Den henviste vært har 150 dage fra den dato, vedkommende bliver inviteret, til at gennemføre sin første kvalificerende booking for at opnå betalingen.

  Alle henviste værter skal være nye førstegangsværter. Der foretages ikke udbetaling for opslag oprettet af nuværende eller tidligere Airbnb-værter, for bookinger foretaget af familie eller venner til den henviste vært eller for bookinger, hvor enten den henviste vært eller den henviste værts opslag har samme adresse som dig. Udbetalinger foretages inden for 30 dage efter hver kvalificerende begivenhed via den udbetalingsmetode, du har angivet på din Airbnb-konto. Airbnb's Tjenestevilkår vedrørende skatter og afgifter gælder for enhver udbetaling under programmet.

  Airbnb træffer efter eget skøn beslutning om, hvorvidt en betaling er forfalden eller ej. Airbnb forbeholder sig ret til at træffe enhver foranstaltning, herunder at nægte udbetaling eller at annullere din konto, hvis der skulle opstå mistanke om bedrag, manipulation eller andre overtrædelser af Airbnb's Tjenestevilkår eller disse vilkår.

  Yderligere incitamenter og programmer

  Fra tid til anden kan Airbnb offentliggøre yderligere incitamenter og programmer, der gælder for bestemte markeder. Sådanne meddelelser vil indeholde specifikke oplysninger om kravene for at modtage sådanne incitamenter på det pågældende marked.

  Skatter

  I henhold til gældende skatteregler kan det være påkrævet, at vi indsamler relevante skatteoplysninger fra henvisende værter, indeholder skatter og afgifter fra udbetalinger eller begge dele. F.eks. foreskriver IRS' (det amerikanske skattevæsens) regler, at vi skal indhente en IRS-formular W-9 fra amerikanske personer, der modtager betaling. Det er udelukkende op til dig at sikre, at de oplysninger, du giver til skattemyndighederne, til enhver tid er opdaterede, fuldstændige og nøjagtige. Hvis du ikke fremlægger dokumentation, som vi beslutter er tilstrækkelig til at lempe vores (eventuelle) forpligtelse til at tilbageholde udbetalinger til dig, forbeholder vi os retten til efter eget skøn at indefryse alle udbetalinger til dig, indtil sagen er undersøgt, tilbageholde beløb som påkrævet i henhold til loven eller gøre begge dele.

  Du forstår og accepterer, at du er eneansvarlig for (i) at opfylde de gældende krav til skatteindberetning, og (ii) de skatter og afgifter, der skal indregnes, og for at indregne skatter, der skal opkræves, eller pålægge forpligtelser vedrørende gældende skatter. Du er også eneansvarlig for at indbetale alle skatter og afgifter, der er indregnet eller modtaget af dig, til de relevante myndigheder. Airbnb kan ikke tilbyde og tilbyder ikke skatterelateret rådgivning. Hvor det er relevant, eller efter anmodning, kan Airbnb udstede en gyldig momsfaktura til dig.

  Forholdets art

  Du anerkender og accepterer, at det er et grundlæggende vilkår og en betingelse for din deltagelse i programmet, at du ikke er medarbejder, mellemmand eller agent for virksomheden, og du vil ikke udgive dig for eller give nogen grund til at tro, at du er medarbejder, mellemmand eller agent for virksomheden. Du accepterer, at intet i din deltagelse vil blive fortolket som en etablering af et ansættelses- eller agenturforhold mellem virksomheden og dig. Du vil tilsvarende ikke på noget tidspunkt have været og er ikke berettiget til og giver hermed uigenkaldeligt afkald på enhver rettighed til eller ethvert krav på de fordele, der fra tid til anden ydes af Airbnb til dets medarbejdere, herunder ferie, personalegoder, løn, bonus, aktier eller aktieoptioner, overskudsdeling, forsikring eller medicinske eller sundhedsmæssige goder. Virksomheden påtager sig intet ansvar eller yder nogen anden forsikring på vegne af dig eller til fordel for dig.

  Garantier

  Du tilkendegiver og garanterer, at: (a) du har alle nødvendige samtykker og tilladelser til at deltage i dette program, (b) du ikke har eksisterende ansvar eller forpligtelser (og ikke vil antage eller på anden måde påtage dig ansvar eller forpligtelser), der ville være i strid med, uforenelige med eller til hinder for din opfyldelse af dine forpligtelser i henhold til denne aftale, (c) du til enhver tid fuldt ud vil overholde alle gældende love og ikke vil krænke tredjeparts rettigheder (herunder Airbnb's rettigheder).

  Skadesløsholdelse

  Du vil forsvare, holde Airbnb skadeløs og friholde Airbnb for alle krav, skader, hæftelser, tab, udgifter og omkostninger (herunder rimelige gebyrer og udgifter til advokater og andre rådgivere), som skyldes eller er en følge af din forsømmelighed eller forsætlig ureglementeret adfærd med hensyn til din deltagelse i programmet.

  Ophør

  Airbnb kan til enhver tid bringe din deltagelse i programmet til ophør af enhver grund eller uden grund. Parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår gælder også efter udløb eller opsigelse af denne aftale.

  Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning

  Airbnb er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen form for erstatning af konkret dokumenterede tab, indirekte tab, pønalerstaning eller følgeskader eller heraf følgende krav i forbindelse med denne aftale, selvom virksomheden er blevet informeret på forhånd om muligheden for sådanne krav. Under ingen omstændigheder vil virksomhedens samlede ansvar over for dig i forbindelse med denne aftale overstige det samlede beløb af de betalinger, som virksomheden foretager til dig i overensstemmelse med denne aftale.

  Ændring

  Airbnb forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre programmet til enhver tid ved at offentliggøre en opdatering på denne side. Ved fortsat adgang til kontrolpanelet eller ved at rekruttere henviste værter accepterer du vilkårene, og at de er bindende for dig. Hvis du ikke kan acceptere de ændrede vilkår, er din eneste mulighed at stoppe med at bruge kontrolpanelet og afslutte din deltagelse i programmet.